PAZIŅOJUMS

Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu iepirkumos

 1. Pārzinis personas datu apstrādē:
  1. Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”, reģistrācijas numurs: 90000043329, juridiskā adrese: Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, LV-5133, tālr. +371 65175244, e-pasts: pasts@vsaclatgale.gov.lv
  2. Datu aizsardzības speciāliste – Lelde Lisovska, e-pasts:  lelde.lisovska@vsaclatgale.gov.lv, tālr. +37165175244.
 2. Pretendentu personas datu apstrāde ir nepieciešama iepirkuma procedūras un attiecīgā pienākuma izpildes nodrošināšanai.
 3. Pārzinis piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 4. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Ministru kabineta noteiktām informācijas sistēmām. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis apstrādā, ir:
  1. identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods;
  2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta, darba pieredze;
  4. informācija un dokumenti, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei;
  5. dati par sodāmību, dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus ( piem.no Ministru kabineta noteiktām informācijas sistēmām);
  6. informācija par konta numuru, banku;
  7. informācija par pretendenta personāla tehniskām un profesionālām spējam ( pieredzi, kvalifikāciju);
  8. datu subjekta sniegtā informācija, atbilstoši nolikuma prasībām.
 5. Pārziņa personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats:
  1. pretendentu (fizisko personu) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšanā, publisko iepirkumu veikšanai;
  2. fiziskās personas identifikācijai;
  3. informācijas sniegšana valsts pārvaldes un citām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, tai skaitā informācijas publikācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ( EIS, IUB, pircēja profilā);
  4. lai izvērtētu pretendentu iesniegto piedāvājumu;
  5. grāmatvedības prasību izpildei, lai veiktu maksājuma pieprasījuma pārbaudi;
  6. lai pārbaudītu un atklātu iespējamās interešu konflikta situācijas;
  7. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
  8. lai nodrošinātu dokumentu apriti;
  9. pretendentu informēšanas nolūkos;
  10. pārziņa interešu aizsardzība;
  11. pretendentu tehnisko un profesionālo spēju vērtēšanai;
  12. kandidātu un pretendentu vērtēšanai izslēgšanas nosacījumu konstatēšanai.
 6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula 2016/679 Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta b), c) apakšpunkti – apstrāde līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei, pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Publisko iepirkumu likums, Iesnieguma likums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, MK noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūras un metu konkursu norises kārtība”, MK noteikumi Nr. 109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem”, MK noteikumi Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”).
 7. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
  1. VSAC  “Latgale” darbinieki/amatpersonas, ja tas ietilpst viņu darba vai amata pienākumos;
  2. Iepirkumu uzraudzības birojam Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu izpildei;
  3. datu subjekts pats par sevi.
 8. Personas datu glabāšanās termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Publisko iepirkumu likums, Arhīvu likuma un VSAC “Latgale” lietu nomenklatūras. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar noslēgto līgumu iepirkuma ietvaros, pārziņa leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Pārzinis visus PIL 40.panta trešajā daļā minēto dokumentu oriģinālus, ka arī pieteikumu un piedāvājumu oriģinālus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
 9. Informējam, ka Jums, kā datu subjektam ir tiesības (noteiktās situācijās):
  1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;
  2. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu;
  3. realizēt tiesības uz datu dzēšanu, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pantā noteikto regulējumu;
  4. Tiesības ierobežot datu apstrādi, ja ir viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.panta noteiktiem apstākļiem;
  5. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, t-67223131, pasts@dvi.gov.lv).