Statuss:
Īstenošanā
att

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” kā sadarbības partneris iesaistās Latgales, Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionu Eiropas Sociālā fonda projektos Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” (turpmāk – DI) īstenošanā: