Ministru kabineta noteikumi Nr.1240

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 21.§)

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” (turpmāk – centrs) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem (turpmāk – personas).

3. Centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. nodrošina personām mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;

3.2. nodrošina personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.3. veicina to personu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes tipa aprūpē, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

3.4. nodrošina to personu audzināšanu un izglītošanu, kuras nav sa­sniegušas 18 gadu vecumu;

3.5. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Centram ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus sociālo pakalpojumu jomā;

4.3. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai;

4.4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.

III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence

5. Centru vada centra direktors. Centra direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba labklājības ministrs.

6. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Centram ir struktūrvienības. Centra struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Centra struktūrvienību veidus un to uzdevumus nosaka centra reglamentā.

8. Centra direktoram ir vietnieks, kurš vienlaikus ir vienas centra struktūrvienības vadītājs.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību

9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra darbinieku lēmumus.

11. Centra darbinieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto gadījumu) var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Centrs reizi ceturksnī iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par centra darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu.

14. Centrs reizi gadā sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā gada publisko pārskatu.

15. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra darbību.

V. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.636 “Sociālās aprūpes centra “Litene” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 108.nr.);

16.2. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.646 “Sociālās aprūpes centra “Kalupe” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 108.nr.);

16.3. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.647 “Sociālās aprūpes centra “Istra” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 108.nr.);

16.4. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.648 “Sociālās aprūpes centra “Lubāna” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 108.nr.);

16.5. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.668 “Sociālās aprūpes centra “Mēmele” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 108.nr.);

16.6. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.671 “Sociālās aprūpes centra “Krastiņi” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 121.nr.);

16.7. Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1069 “Sociālās aprūpes centra “Kalkūni” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201.nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis