CETURTDIENĀ, 05 DECEMBRIS 2013 17:20

ESF projekta īstenošana turpinās

 

Decembrī aprit gads, kā tiek īstenots ESF projekts „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/020.
Projekta gaitā izstrādāta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma, kuru ieviešot personām ar funkcionāliem traucējumiem ar „sajūtu dārzs” un „sensorā istaba” metodēm tiek attīstītas fiziskās, intelektuālās, komunikācijas prasmes, uzlabojot mērķa grupas sociālās un funkcionēšanas prasmes, sekmējot šo personu integrāciju sabiedrībā. „Sensorā istaba” ir speciāli radīta vide, kurā ar rotaļu elementiem un interaktīvo aprīkojumu veicina cilvēka sensoro maņu - redzes, taustes, dzirdes, ožas un garšas attīstību. Ar „sajūtu dārza” (terapijas dārza) palīdzību tiek uzlabotas cilvēka kognitīvās spējas, veselība un labsajūta, attīstītas cilvēka maņas, trenēta un modināta atmiņa.
Projektā iesaistīti 40 cilvēki – bērni un pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem un psihiskām saslimšanām. 16 personas ir no Daugavpils novada un 24 klienti - no valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalkūni”. Nodarbības notiek 5 grupās, katrā grupā darbojas 8 klienti.
Lai īstenotu projekta aktivitātes, izveidota komanda 8 profesionāļu sastāvā darbam ar mērķa grupu, kuru uzdevums, izmantojot profesionālas darba metodes, realizēt sociālās rehabilitācijas programmas saturu. Komandā darbojas: sociālais darbinieks, kura uzdevums ir identificēt klienta (indivīda, grupas) sociālās problēmas, piesaistīt resursus, vadīt starpprofesionāļu komandu un nodrošināt tās funkcionēšanu; speciālais pedagogs, kurš rūpējas par mērķa grupas dalībnieku vajadzību apmierināšanu, organizē dienas režīmu, nodrošina klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu, izglītošanu un aprūpi, atbalsta rehabilitācijas laikā, attīsta priekšstatu par apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, veicina patstāvības nostiprināšanos, īstenojot rehabilitācijas plānā izvirzītos uzdevumus; fizioterapeiti un fizioterapeita asistents, kuri veic mērķa grupas dalībnieku funkcionālo traucējumu, bojājumu, nespējas noteikšanu un darbības to atjaunošanai vai uzlabošanai; Ergoterapeits, kas veic klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu, funkcionālo traucējumu noteikšanu, vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un atbilstības izvērtēšanu; mūzikas terapeits, kas palīdz klientiem, kuriem ir motorikas vai kustību traucējumi, cerebrāli traucējumi vai citas neiroloģiskas saslimšanas, ar mūzikas terapijas palīdzību attīstīt lielās un smalkās motorikas kustības, roku un acu koordināciju.

 

Projektā iesaistītie klienti, klientu tuvinieki un aizbildņi ir apmierināti par iespēju piedalīties sociālajā rehabilitācijā un regulāri apmeklē nodarbības.