Iepirkuma nosaukums

Iepirkumu speciālists Eiropas Sociālā fonda prioritātes 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” apakšprioritātes 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiemVSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” (projekta līguma Nr.: 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020)īstenošanai.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš  no 2012.gada 2.aprīļa līdz 2012.gada 30.jūlijam un līdz saistību pilnīgai izpildei. Iepirkumu speciālista pienākumi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēdējā maksājuma saņemšanas.

 

Prasības iepirkumu speciālistam:

 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs;

 • Pamatzināšanas grāmatvedībā;

 • Vismaz 8 gadu pieredze publisko iepirkumu veikšanā valsts iestādēs, tai skaitā iepirkumu procedūru veikšanā struktūrfondu finansētiem projektiem;

 • B kategorijas autovadītāja apliecība

 • Personīga automašīna, kuru iespējams izmantot, veicot iepirkumu speciālista pienākumus projekta ietvaros;

 • Iepirkumu speciālista rīcībā ir mobilais telefons ar LMT pieslēgumu.

 • Datorprasmes (Word, Excel);

 • Ir jābūt pieejamam klātienē vismaz 3 (trīs) darba dienas nedēļā vai nodrošinot, ka var ierasties pie Pasūtītāja vienas stundas laikā.

 

Iepirkumu speciālista pienākumi (darba uzdevums):

 

 • organizē publiskā iepirkuma procedūras;

 • izstrādāt iepirkumu procedūras dokumentāciju, tai skaitā piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādē;

 • nodrošināt iepirkumu komisijas darbu;

 • informēt pretendentu par iepirkumu procedūru rezultātiem;

 • nodrošināt nepieciešamās informācijas par publisko iepirkumu ievietošanu VSAC „Latgale” mājas lapā.

 • sagatavot ar projekta realizēšanu saistītos līgumus un juridiskos dokumentus;

 • konsultēt projektā iesaistītās personas ar projekta ieviešanu saistītajos juridiskajos jautājumos;

 • projekta realizēšanai sadarboties ar projekta vadītāju, projekta grāmatvedi, VSAC „Latgale” filiāles „Kalkūni” vadību un speciālistiem, projekta sadarbības partneriem, NVA un citām personām un institūcijām, kas saistītas ar projekta īstenošanu;

 • projekta realizēšanai veikt projektā iesaistīto personu un sadarbības partneru apmeklējumus.

 

Iepirkumu speciālista pakalpojumu sniegšanas vieta: VSAC „Latgale”, Lielmēmele – 1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133

 

1.1. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: līdz 2012.gada 30.martam, plkst. 10.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vietaVSAC „Latgale”, Lielmēmele – 1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.

Piedāvājumus iesniegt personīgi vai pa pastu aizlīmētā aploksnē. Kandidātiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir jānodrošina to piegāde norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Piedāvājumā iekļaujamie materiāli: Kandidāta CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (t.sk. sertifikāti un apliecības, ja tādi ir).

Piedāvājuma noformējums: jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas un numurētas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir norādīta pasūtītāja adrese un marķējums “Iepirkumu speciālista pakalpojumi”.

Iepirkumam iesniegtie dokumenti pēc konkursa beigām netiek atdoti atpakaļ.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiek izvirzīti nākamajai kārtai. Paziņojums par iepirkuma rezultātiem kandidātam tiks nosūtīts uz kandidāta CV norādīto e-pasta adresi vai faksu.

attēls