Mājaslapas satura administrators

 

Mājaslapas satura administrators Eiropas Sociālā fonda prioritātes 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” apakšprioritātes 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiemVSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” (projekta līguma Nr.: 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020)īstenošanai.

 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš  no 2012.gada 2.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam un līdz saistību pilnīgai izpildei. Mājaslapas satura administratora pienākumi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēdējā maksājuma saņemšanas.

 

Prasības iepirkumu speciālistam:

 

  • Vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā

  • Prasmes darbā ar tīmekļlapu satura vadības sistēmu Joomla 1.7;

  • Viena gada pieredze mājaslapu uzturēšanā un administrēšanā;

  • Mājaslapas satura administratora rīcībā ir mobilais telefons ar LMT pieslēgumu.

  • Datorprasmes (Darbam ar biroja programmatūru);

  • Iespēja izvietot/ rediģēt informāciju mājas lapā 1 stundas laikā pēc tās saņemšanas.

 

Mājaslapas satura administratora pienākumi (darba uzdevums):

 

Publikāciju ievietošana VSAC „Latgale” mājas lapā internetā Eiropas Sociālā fonda prioritātes 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” apakšprioritātes 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” (projekta līguma Nr.: 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020) īstenošanai”.

 

Mājaslapas satura administratora pakalpojumu sniegšanas vieta: VSAC „Latgale”, Lielmēmele – 1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133

 

1.1. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: līdz 2012.gada 30.martam, plkst. 10.00.

 

Piedāvājuma iesniegšanas vietaVSAC „Latgale”, Lielmēmele – 1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133.

 

Piedāvājumus iesniegt personīgi vai pa pastu aizlīmētā aploksnē. Kandidātiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir jānodrošina to piegāde norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

 

Piedāvājumā iekļaujamie materiāli: Kandidāta CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (t.sk. sertifikāti un apliecības, ja tādi ir).

 

Piedāvājuma noformējums: jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas un numurētas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir norādīta pasūtītāja adrese un marķējums “ Mājaslapas satura administratora pakalpojumi”.

 

Iepirkumam iesniegtie dokumenti pēc konkursa beigām netiek atdoti atpakaļ.

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiek izvirzīti nākamajai kārtai. Paziņojums par iepirkuma rezultātiem kandidātam tiks nosūtīts uz kandidāta CV norādīto e-pasta adresi vai faksu.

attēls