Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem"

Noslēgtie nomas līgumi

 

N.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra Nr.

Platība

Lietošanas mērķis

Nomnieks

Nomas maksa (m2/mēn.)

Nomas līguma termiņš

1.

„Lielmēmele 1”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,

LV-5133

32660110032

 

 

 

40,60 m2 ēkā ar kadastra Nr.32660110032005

Veikala vajadzībām

SIA „Falko-2”

Par telpu izmantošanu 157,23 Eur bez PVN, par cieto sadzīves atkritumu izvešanu 2,16 Eur bez PVN, par elektroenerģiju norēķinās pēc faktiskā patēriņa

07.06.2019.-30.06.2024., līgums Nr.5.2/116

2.

Lielā iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads,

LV-5450

44620030400

 

 

 

 

 

 

0,034 ha

Garāžas lietošanai

Anita Orbidāne

3,50 Eur bez PVN, papildus nomas maksai veic nekustamā īpašuma nodokļa samaksu

26.10.2016.-28.10.2017., līgums uzskatāms par automātiski pagarinātu uz vienu gadu, ja neviena no pusēm neizsaka vēlēšanos to izbeigt, līgums Nr. 5.2./173