attēls

26.04.2016.

Turpinās projekts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

 Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Visas projekta darbības tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem Alūksnes, Cēsu,  Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldībām, kā arī VSAC "Latgale" filiāli “Litene” un VSAC "Zemgale" filiālēm “Rūja” un “Valka”.

Projekts aptver trīs mērķa grupas:
ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus;
bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta ietvaros 4 sociālie darbinieki no Strenčiem, Valkas un Lubānas pašvaldībām ir apguvuši ASV zinātnieku izstrādātu īpašu, zinātniski pamatotu metodi “Atbalsta intensitātes skala”, kas palīdzēs novērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzības. Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cilvēka prasmes un spējas noteiktu darbību veikšanā, bet arī atbalstu, kāds cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. Skala ir orientēta uz to, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdzdalību, dzīves kvalitāti un pašnoteikšanos.

Apmācītie eksperti veiks novērtējumu un sagatavos individuālos atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, šobrīd ir izsludināts iepirkums, kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Minētie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādei, kurā būs noteikti nepieciešamie uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam finansēs nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un apmācīs sociālo pakalpojumu sniedzējus.

Šis projekts Vidzemes pašvaldībām dos iespēju nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kādi nepieciešami projekta mērķa grupām, kā arī radīs jaunas darba vietas un nodrošinās apstākļus iedzīvotāju palikšanai novadā. Tas ir solis pretī iespējai bērniem izaugt ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot kur un ar ko kopā vēlas, iekļauties sabiedrībā un pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Projekts aptver dažas no visneaizsargātākajām cilvēku grupām. Ikviens no viņiem vai viņu tuviniekiem aicināts jau tagad interesēties tuvākajā pašvaldībā par iespēju saņemt sev pielāgotus sociālos pakalpojumus,” saka projekta Vidzeme iekļauj vadītāja Ineta Puriņa.

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepieciešamo atbalstu, lai tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas personām ar invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļūt pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un bērniem rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2022. gada 31. decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4 331 134,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (3 681 463,90 EUR).

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Papildu informācija: Gatis Tauriņš, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, mob.t.28303078,  gatis.taurins@vidzeme.lv .