Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”, reģistrācijas numurs: 90000043329, juridiskā adrese: "Lielmēmele 1", Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133, tālr. +371 65175244, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv, (turpmāk – Centrs), kā pārzinis par personas datu apstrādi filmēšanas un fotografēšanas procesā informē Jūs par to, ka:

 

1. Centra datu aizsardzības speciāliste – Gita Vegnere, e-pasts:  gita.vegnere@vsaclatgale.gov.lv.

 

2. Personas dati

Fizisku personu attēls (fotoattēls un videoattēls), izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla uzņemšanas, ieraksta vieta (telpa, teritorija), personas attēla uzņemšanas, ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

 

3. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Centra organizēto aktivitāšu un pasākumu atspoguļošanai publiskajā vidē, popularizējot Centra kultūras, sporta un klienta pašattīstības dzīvi un tās darbību.

 

4. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu subjekta piekrišana un/vai Centra leģitīmo interešu, kas uzskaitīti paziņojuma 3.punktā, ievērošana.

 

5. Personas datu saņēmēji

Datu subjekti; Centrs, Centra filiāles un tā pilnvarotie darbinieki, jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar datu subjekta piekrišanu ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. Atkarībā no datu subjekta sniegtās piekrišanas un/vai Centra leģitīmajām interesēm, kas uzskaitīti paziņojuma 3.punktā: Centra tīmekļa vietnes apmeklētāji, masu informācijas līdzekļi, plaša sabiedrība kopumā.

 

6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Filmēšanas un fotografēšanas procesā personas datus Centrs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana filmēšanas un fotografēšanas procesā Centrā netiek veikta.

 

7. Glabāšana

Centrs personas datus glabās līdz piekrišanas atsaukšanas dienai vai līdz Centra leģitīmās intereses īstenošanai (personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai, piemēram, raksta, publikācijas u.tml. izveidei), ja tajos ir atspoguļota darbība, kas var būt par pamatu šādas intereses īstenošanai. Tādos gadījumos attiecīgā fotogrāfija un videomateriāls tiek izmantots un saglabāts līdz leģitīmo interešu īstenošanas brīdim.

 

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Centra rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

8.2. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Centra leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.