Jaunumi

Š.g. 13. augustā valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” (turpmāk – Centrs) filiālē „Litene” notika seminārs „Izmēģinājumprojekta rezultātu ieviešana deinistitucionalizācijas kontekstā”. Seminārā piedalījās Labklājības ministrijas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvji, valsts sociālās aprūpes centru un sociālo dienestu speciālisti.

Semināru atklāja Centra „Latgale” direktore Mārīte Grigāne, kura aicināja klātesošos dienu pavadīt produktīvās diskusijās par deinstitucionalizācijas jautājumiem.Semināru vadīja izmēģinājumprojekta vadītāja Ārija Baltiņa. Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore E.Celmiņa stāstīja par invaliditātes politikas pamatprincipu maiņu attieksmē pret personu ar invaliditāti - no medicīniskās pieejas uz sociālo.Labklājības ministrijas pārstāvji savās prezentācijās runāja par sociālās aprūpes centru lomu deinstitucionalizācijas procesā, par plānotajām aktivitātēm 2016 – 2020 gadam, kuras jāņem vērā izstrādājot sociālo aprūpes centru stratēģijas.
Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar klientu, kuri uzsākuši dzīvi ārpus institūcijas, iespējām iesaistīties NVA mācību programmās kādas palīgprofesijas iegūšanai.Centra „Latgale” pārstāvji dalījās pieredzē par izmēģinājuma projekta ieviešanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Prezentācijās tika runāts par riskiem sekmīgai deinstitucionalizācijas realizēšanai, tādiem kā – dzīvei piemērotas dzīvesvietas nodrošināšana, klientu iesaiste darba tirgū, pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem un sabiedrības noraidošo attieksmi pret cilvēkiem ar garīga rakstura saslimšanām. Tika atzīts, ka ieviešot izmēģinājuma projektu klienti kļuvuši drošāki un patstāvīgāki, kā arī notiek aktīvāka klientu integrācija sabiedrībā. Viens no semināra dalībnieku secinājumiem bija, ka sociālās aprūpes institūcijā ir atbilstoša vide, materiāli tehniskā bāze un kvalificētu darbinieku resursi klientu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei.Psihosomātikas speciālists no Portugāles Flavo Pinto – Nunes (projekta ERASMUS brīvprātīgā daba veicējs) semināra dalībniekiem demonstrēja metodes līdzsvara un koordinācijas attīstīšanai 3 aprūpes līmeņa klientiem.
Semināra nobeigumā dalībnieki ekskursijas veidā iepazinās ar Centra filiāli „Litene” un klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.Seminars aizritēja pozitīvā gaisotnē un beidzās ar domu turpināt diskusiju par deinstitucionalizācijas jautājumiem kādā citā sociālās aprūpes centrā.

 

Attēlus par semināra norisi var aplūkot šeit>>.