VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma


Vēsture Drukāt E-pasts:

Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” vispārīgs raksturojums

Saskaņā ar 2009. gada 30. oktobra LR Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 746 „Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju” Labklājības ministrijas padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes sociālās aprūpes centrs "Istra", sociālās aprūpes centrs "Kalkūni", sociālās aprūpes centrs "Kalupe", sociālās aprūpes centrs "Krastiņi", sociālās aprūpes centrs "Litene", sociālās aprūpes centrs "Lubāna" un sociālās aprūpes centrs "Mēmele" apvienotas Valsts sociālās aprūpes centrā „Latgale”(turpmāk, Centrs), kurš ir visu minēto sociālās aprūpes centru funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

Pamatojoties uz Plāna valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijai samazināta finansējuma apstākļos 2010.-2012.gadam, ar 2010.gada 1.jūliju tika likvidēta filiāle „Istra”.

Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem (turpmāk – personas).

VSAC „Latgale” dzīvo vairāk kā 1000 personas un strādā aptuveni 640 darbinieki.

VSAC „Latgale” aptver trīs plānošanas reģionus – Zemgali (filiāle „Mēmele”), Vidzemi (filiāle „Litene” un „Lubāna”) un Latgali (filiāle „Kalkūni”, „Kalupe”, „Krastiņi”).