“Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” privātuma politika” (turpmāk - Privātuma politika) ir dokuments, kuras mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par veicamo personas datu apstrādi Valsts sociālās aprūpes centrā "Latgale" (turpmāk – Centrs). 

 

Centrs apstrādā personas datus atbildīgi, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par tā rīcībā esošo personu datu aizsardzību, izmantojot dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu, izmainīšanu vai citas ar datu izmantošanas nolūku nesaistītas darbības. Centrs nodrošina drošu personas datu apstrādi un uzglabāšanu.

Centrs ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējas, lai iegūtu tikai to informāciju, kas nepieciešama Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti darboties ar tiem  saskaņā ar aktuālo regulējumu. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
 1. Personas datu pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”, reģistrācijas Nr.90000043329, Lielmēmele  1, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, LV-5133, tālrunis: 65175244, e-pasts: pasts@vsaclatgale.gov.lv.
  1. Centram ir filiāles:
   1. filiāle „Mēmele”,  Lielmēmele 1, Mazzalves pag., Aizkraukles nov., LV-5133;
   2. filiāle „Krastiņi”, Geraņimova, Kastuļinas pag., Krāslavas nov., LV-5685;
   3. filiāle „Kalkūni”, Komunālā iela-104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449;
   4. filiāle „Kalupe”,  Lielā iela-1, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450;
   5. filiāle „Litene”,  Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405.
 2. Jautājumu gadījumā  Jums jāvēršas pie Centra personu datu aizsardzības speciālista, rakstot uz elektronisko pasta adresi: lelde.lisovska@vsaclatgale.gov.lv. Centra datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet sniedz vispārīgo informāciju par Centrā veikto personas datu apstrādi.

 

 1. Personas datu apstrāde, apstrādes nolūki un datu veidi
 1. Personas datu apstrādi Centrs veic:
  1. lai realizētu juridiskos pienākumus īstenojot sociālās palīdzības sniegšanu un sociālos pakalpojumus, tai skaitā medicīniskās palīdzības sniegšanu, klientu nogādāšana pie speciālistiem, veselības datu glabāšana u.c.
  2. lai nodrošinātu personāla vadību (personāla atlase, darba līguma noslēgšana un izpilde, darba samaksas aprēķini un darba samaksas veikšana, grāmatvedības prasību izpildi (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana), darbinieku sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas organizēšana u.c.);
  3. lai nodrošinātu saimnieciskās un administratīvās aktivitātes (pakalpojuma līgumu slēgšana, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde, īpašuma aizsardzība (videonovērošanas sistēmu uzturēšana) sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, tai skaitā sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana.

 

 1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats un saņēmēju kategorijas
 1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats:
  1. saskaņā ar datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;
  2. saskaņā ar datu apstrādi, kas izriet no līgumsaistībām;
  3. saskaņā ar Centru attiecināmu juridisku pienākumu, ne tikai attiecībā uz sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;
  4. lai izpildītu uzdevumu, ko Centrs veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Centra likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  5. Centra vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
 2. Personas datu saņēmēju kategorijas:
  1. datu subjekts;
  2. Centrs un tā pilnvarotie darbinieki;
  3. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  4. ārsti un medicīnas iestādes, kam dati nepieciešami datu subjekta ārstniecības procesā;
  5. datu subjekta tuvinieki, tikai saskaņā ar datu subjekta pilnvarojumu un piekrišanu;
  6. Nacionālais veselības dienests, ja datu subjektam nepieciešamo pakalpojumu apmaksu veic no valsts budžeta līdzekļiem.
 3. Centrs īpašo kategoriju (veselības, ģenētiskos) datus izpauž tikai Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.
 4. Centrā iesaistītie datu apstrādātāji datu subjekta personas datus apstrādā tikai pēc Centra norādījumiem. Personas datus neizmanto citiem mērķiem un nenodod citām personām bez Centra piekrišanas.

 

 1. Personas datu drošība un glabāšana
 1. Lai aizsargātu Jūsu Personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas, Centrs personas datu aizsardzībai izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
 2. Centrs personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai saskaņā ar normatīvajos aktos un Centra lietu nomenklatūrā noteikto glabāšanas termiņu.
 3. Ilgāka datu subjektu personas datu uzglabāšana tiek īstenota, ja:
   1. tas ir nepieciešams, lai Centrs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
   2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
   3. dati ir nepieciešami pienācīgai strīda vai sūdzības izskatīšanai.
 1. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana
 1.  Personas datus Centrs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
 2.  Automatizēta lēmumu pieņemšana Centrā netiek veikta.

 

 1. Centra un datu subjekta tiesības
 1. Datu subjekts piekrišana savu datu apstrādei dod tieši, nepiespiesti, ar skaidri apstiprinošu darbību.
 2. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Centra apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, un saņemt šādu informāciju:
  1. personas datu apstrādes nolūki;
  2. personas datu kategorijas;
  3. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam dati izpausti;
  4. laikposms, cik ilgi dati tiks uzglabāti (ja iespējams).
 3. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir Centra rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu subjekta datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Centrs izvērtēs datu subjekta prasības atbilstoši tā tiesiskajām interesēm un noteikto funkciju izpildei, tādēļ šādu prasību izpilde var nebūt atļauta  tiesību aktos.
 4. Ja datu subjektam rodas iebildumi par personas datu apstrādi un aizsardzību Centrā, lūdzu ziņojiet par to, rakstot uz elektronisko e-pasta adresi: lelde.lisovska@vsaclatgale.gov.lv. Ja datu subjekts tomēr uzskata, ka Centrs nav spējis savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Centrs joprojām pārkāpj datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, tīmekļa vietne www.dvi.gov.lv, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, t-67223131, pasts@dvi.gov.lv