Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”, reģistrācijas numurs: 90000043329, juridiskā adrese: Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, LV-5133, tālr. +371 65175244, e-pasts: pasts@vsaclatgale.gov.lv, (turpmāk – Centrs), kā apstrādātājs par personas datu apstrādi Covid – 19 infekcijas izplatības laikā informē Jūs par to, ka:

            1. Personas dati ir:

informācija, kas ir iekļauta pieprasījuma veidlapā SARS – CoV – 2 (COVID – 19) laboratoriskajiem izmeklējumiem – siekalas. Norādot savus personas datus iepriekš minētajā anketā Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi izmantot savu personas datus Covid-19 infekcijas konstatēšanai. Gadījumā, ja Jums tiks konstatēts Covid-19 saslimšana, tad Jūsu personas dati tiks nodoti Slimību profilakses un kontroles centram.

2. Personas datu apstrādes mērķis ir:

            ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, novēršot veselības apdraudējumus VSAC “Latgale” klientiem un darbiniekiem.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

Vispārīgā datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas “b” punkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības. Ministru kabineta 2021.gada 3.februāra rīkojums Nr.66 “Par Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”. Slimību profilakses un kontroles centra vadlīnijas par Covid -19 izplatības ierobežošanu. Plašāku informāciju par COVID -19 ierobežošanu meklējama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē: www.spkc.gov.lv .

4. Personas datu saņēmēji ir:

          attiecīgā testēšanas laboratorija, ar kuru Centrs sadarbojas par operatīvu rutīnas testu rezultātu saņemšanu, nodrošinot visaptverošu un koordinētu siekalu vai nazofaringeālo testu veikšanu atbilstoši algoritmam. Laboratorija nodrošina šifrētu personas datu nosūtīšanu uz Centra atbildīgās personas e-pastu. Piekļuve attiecīgajai informācijai ir autorizētam lietotājam, tas ir, atbildīgajai personai.  Personas dati nav anonimizēti, jo anonimizācija nav savienojama ar datu vākšanas nolūku.

5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana:

personas datus Centrs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām. Automatizēta lēmumu pieņemšana sakarā ar Covid – 19 analīžu rezultātiem netiek veikta.

6. Personas datu glabāšanas laiks:

          personas dati tiek glabāti līdz epidemioloģiskās situācijas ierobežošanas beigām.

7. Kādas ir tavas tiesības:

Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Centra rīcību, ja uzskatāt, ka tas pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

          Parakstot šo paziņojumu, apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar manu personas datu apstrādes nosacījumiem un kārtību COVID – 19 infekcijas izplatības laikā.

_____________________________ (Vārds, Uzvārds)

                     (paraksts)

Datums: ______.______.____________

 

Centra datu aizsardzības speciālists – Gita Vegnere,

e-pasts:  gita.vegnere@vsaclatgale.gov.lv

tālrunis: 65175244