Seminārs „Nepieciešamā pakalpojuma apjoma un satura noteikšana atbilstoši klientu aprūpes līmeņiem, ieviešot izmēģinājuma projekta rezultātus valsts sociālās aprūpes centru darbībā” Drukāt

Mūsdienās sabiedrības skatījums uz cilvēkiem ar invaliditāti, t.sk, ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, ir mainījies. Arvien plašāku atbalstu gūst sociālais invaliditātes modelis, proti, invalīds ir līdzvērtīgs sabiedrības loceklis un vide visapkārt ir jāpielāgo viņa funkcionēšanas spējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu. Minētā atziņa guvusi atspoguļojumu sociālo pakalpojumu pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam, kurā  kā atsevišķs darbības virziens ir minēta deinstitucionalizācija. Tā kā šobrīd liela daļa no pilngadīgām personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem sociālās un veselības aprūpes, kā arī sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saņem ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, ļoti liela nozīme ir tam, kā šajās institūcijās cilvēks tiek sagatavots dzīvei sabiedrībā. Viens no pirmajiem soļiem šajā darbā ir katra klienta individuāla novērtēšana starpprofesionāļu komandā un, atbilstoši veiktajam izvērtējumam, nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšana.

2013.gadā sociālās aprūpes centros tika īstenots izmēģinājumprojekts „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai”, kā rezultātā tika izstrādāta metodika klientu grupēšanai atbilstoši to aprūpes līmenim un veikta klientu aprūpes līmeņu noteikšana.

Klienti atbilstoši viņu pašaprūpes spējām tiek dalīti četros aprūpes līmeņos un  katram no aprūpes līmeņiem tiek piedāvāts nepieciešamais pakalpojumu kopums.

2014.gadā Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” filiālē „Lubāna” uzsāka projekta „Priekšlikumi klientu grupēšanai aprūpes līmeņos” īstenošanu, bet  2015.gadā tika uzsākta projekta ieviešana filiālē „Litene”.

Lai dalītos ar šajā laikā uzkrāto pieredzi ar valsts sociālās aprūpes centros strādājošiem speciālistiem, 13.augustā tiek organizēts seminārs „Nepieciešamā pakalpojuma apjoma un satura noteikšana atbilstoši klientu aprūpes līmeņiem, ieviešot izmēģinājuma projekta rezultātus valsts sociālās aprūpes centru darbībā”. Semināra norises vieta - Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Litene”. Semināra dalībnieki iepazīsies ar filiālē „Litene” klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī pārrunās projekta realizācijas gaitu. Semināra nobeigumā dalībnieki tiks rosināti diskusijai par izmēģinājuma projekta ieviešanas iespējām sociālās aprūpes centros.

 Sagatavoja: vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos I. Orinska

 08.07.2015.